RODO

6/01/20 7:59
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:1. Administrator danych osobowych

MMH Development Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 8, 62-081 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. MMH Development Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Pana/Panią, tzn. imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.3. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową łączącą Pana/Panią z Administratorem, czyli przez okres jedenastu lat od końca roku, w którym wygasła łącząca strony umowa.

4. Cofnięcie zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi współpracuje MMH Development Sp. z o.o. Sp. K. w ramach wykonywania działalności gospodarczej, tj. podmiotom współpracującym w zakresie budowy, remontu, sprzedaży, oferowania oraz obsługi po sprzedażowej mieszkań.

Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, audytorskie, a także inne podmioty wskazane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.7. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Aktualności

Pokaż więcej